Web Site  

man Bartholomeus Overes‏‎

[Tekst]
Naam Bartus kan van Engbartus komen, maar ook van Lambartus.

Huwelijk/ Relatie met:

N.N.‎

Kinderen:

1.
man Hendrik Bartisse Overes‏
Geboren ‎± 1745 Zwolle
Overleden ‎18 feb 1810 Zwammerdam‎, ongeveer 65 jaar
Deze persoon was getuige bij:
doop getuige: Bartholomeus Overes, doop getuige: Harmeintje Overes, doop getuige: Bartholomeus "Bart" Overes, doop getuige: Dirk Overes, doop getuige: Willem Overes
[Tekst]
Op 30-05-1792 koopt Hendrik Overes van Frans Janse (gehuwd met Geertruij Dirks Verhoeff) en van Geertruijs broer: Dirk Verhoeff, wonend te Barwoutswaarder,de enige erfgenamen van Dirk Dirksz Verhoeff, de helft van een huis en erf aan de Overtocht, strekkend van de straat tot aan nagenoemd erf, belend ten oosten Dirk de Bruijn en ten westen Jan Straver; nog de helft van een huis en erf aldaar, strekkend van de Herenweg tot Cornelis Blommesteijn, belend ten oosten het voorgaande en de heer Blijdesteijn en ten westen Blommesteijn voornoemd.
De laatste eigendomsbrieven van 22-04-1739 en 21-05-1740.
Koopsom 300 gulden.
[Bron: Groenehart archief: protocollen Zwammerdam 1792-1797, inventarisnr 31, blz 24v]

21-03 -1800 koopt Hendrik Overes van Dirk Verhoeff, wonend te Barwoutswaarder, die met zijn zuster Geertruij Dirks Verhoeff enige erfgenamen van Dirk Dirksz Verhoeff zijn, voor fl 200, de andere helft van bovengenoemde huizen.
[Bron: Groenehart archief: protocollen Zwammerdam 1798-1801, inventarisnr 32, blz 106]

18-10-1793 Koopt Hendrik Overes wonend aan de Overtocht te Zwammerdam, van Jan Ariense Straaver, te Zwammerdam, een huis en erf aan de Overtocht, strekkend van de straat tot aan de koper, belend ten oosten de binnendijk en ten westen de koper. Laatste eigendomsbrief van 20-04-1789. Koopsom 225 gulden.
[Bron: Groenehart archief: protocollen Zwammerdam 1792-1797, inventarisnr 31, blz 83v]

09-02-1803 Verkoop huis.
Hendrik Overes, wonend aan de Overtocht, verkoopt aan Cornelis Blommestijn, mede wonend aldaar, een huis en erf, strekkend van de Straat tot de tuin van de verkoper, belend ten oosten de verkoper en ten westen de koper. Laatste eigendomsbrief van 18-10-1793. Koopsom 275 gulden.
[Bron: Archief van het gerecht van Zwammerdam, 1579-1811; Inventarisnr. 33 pag. 58v]
2.
man Gerrit Bartisse (Bartholomeuszn) Overes‏
Geboren ‎± 1748 Zwolle
[tekst]
Familienaam ook Overesch.

Begraven ‎7 dec 1787 Alphen
3.
man Lambertus "Lammert" Overes‏
Geboren ‎1750 Zwolle
[tekst]
Lambertus was 63 jaar toen hij op 8 okt 1813 het overlijden van schoonzus Joosje van der Eng aangaf.
Bij zijn overlijden werd een ouderdom van 92 jaar genoemd; hij zou dan in ca 1740/1741 geboren zijn.

Overleden ‎27 feb 1833 Alphen
[tekst]
Overlijden werd aangegeven door Adrianus van Leeuwen, 35jr, arbeider, en Jan van Leeuwen, 48jr, pannenbakkersknecht, beiden gebuur van de overledene.
Overledene was 92 jaar oud volgens zijn ovl akte,; (geen ouders vermeld op overlijdensakte).
‎, 82 of 83 jaar
Beroepen: Winkelier
[tekst]
in 1817, 1821 en 1824
, Arbeider
[tekst]
in 1813

Deze persoon was getuige bij:
overlijden aangifte: Joosje Jacobs "Joosje" van den Eng, doop getuige: Hermanus "Manus" Overes, doop getuige: Dirk Overes
[Tekst]
Op 15-03-1803 Aankoop huis
Lambertus Overes, wonend te Alphen koopt van Arend Nieuwenhof, wonende te Alphen, een huis, schuur en erf in de Steekt, belend ten oosten Kors Oudenes, ten westen Sara van Staveren, strekkend van de erven Belt tot in de Rijn. Koopsom 500 gulden.
[Bron: Gerechtelijk archief Alphen,1582-1811; Inventnr. 46, pag 187v]

Op 29-04-1808 wordt Lambertus Overes genoemd, belendend ten Oosten van een huis, erf en schuur in de Steekt, gekocht door Sara van Staveren, getrouwd met Andries Blink, wonende te Hazerswoude.
[Bron: gerechtelijk archief Alphen 1582-1811; Inventarisnnr: 49, pag 71]

03-03-1817 Hypotheek akte voor notaris Ooijkaas:
Lambert Overes, winkelier, te Alphen, bekent schuldig te zijn aan Reinier Kool, eigenaar, te Alphen, in diens kwaliteit als gemachtigde van de erfgenamen van Jan de Bie en zijn mede overleden echtgenote Aartje Dirksdochter van Wijk, beiden gewoond hebbend en overleden te Alphen, (procuratie 02-08-1814 voor notaris Ooijkaas), de som van 224 gulden 15 stuiver 8 penning wegens indertijd geleverde winkelwaar.
Het moet tenminste afgelost worden in negen termijnen van 25 gulden.
Tot zekerheid geldt een hypotheek op het huis, erf en schuur, staande en gelegen in het Steekt, belend ten oosten Kors Oudenes, ten westen Sara van Staveren, strekkende van de erven Belt tot in de Rijn; indertijd gekocht van Arend Nieuwenhof op 15-03-1803.

27-07-1821: Hypotheek akte voor notaris Cornelis Kempenaar te Woubrugge.
Lambert Overes, winkelier wonende in Steekt onder Alphen passeert hypotheek ten behoeve van Hendrik Suijkerland, bouwman, in het Steekt, groot 400 gulden gevestigd op een huis en erf, staande en gelegen aan de Hoge Rijndijk in het Steekt te Alphen, nr. 72.

Beide hypothecaire inschrijvingen worden doorgehaald op 03-04-1824, met akkoord van Reinier Kool en Hendrik Suijkerland.
[Bronnen: Notarieel archief Alphen,1668-1935; Inventnr: 70 en 76 (doorhaling) en Notarieel Archief Woubrugge 1659-1883: Inventnr: 67, p25.]

09-12-1823 geeft Lammert Overes te Alphen volmacht aan Pieter Dozij te Alphen tot het vekropen van zijn huis.
15-12-1823 verkoopt Pieter Dozij, vrederechter, te Alphen, zaakgelastigde van Lambertus Overes, winkelier, te Alphen, het huis en erf, staande in het Steekt, nr. 42/63, strekkende over de Hoge Rijndijk tot de Rijn, belendend Frans Osterloh resp. Willem Colijn.
De verkoop vond plaats ten huize van kastelein Pieter Peters in het Huis der Gemeente.
In bod gesteld door Hendrik Suijkerland, bouwman, te Alphen, voor ƒ 500; gemijnd door Gijsbert van der Bijl, te Oudshoorn, voor 2 gulden, dus koper voor ƒ 502.
[Bron: Notarieel archief Alphen 1668-1935; Inventarisnr. 75]

Voor meer informatie neem contact op met Leo den Hollander: E-mail: vitelcom@wxs.nl