Web Site  

man Arie Overes‏‎
Geboren ‎20 apr 1827 Alphen en Rietveld
[tekst]
Bij de geboorteaangifte waren aanwezig: Thomas Blom, 50jr, bouwman, en Jan van 't Wout, 34jr, bouwman, beiden wonend te Alphen en Rietveld.

Overleden ‎24 jul 1901 Oudshoorn‎, 74 jaar
Beroep: Landbouwer
Deze persoon was getuige bij:
huwelijksgetuige: Johannes Theodorus Cocx & Geertruij "Geertje" Overes, huwelijksgetuige: Johannes Overes & Maria Pieternella Leusen
[Tekst]
In 1859 wordt Arie Overes genoemd als pachter van boerderij "Over het Veen" onder Alphen aan het Goudsche Rijpad. Verpachter was de familie Stratenus.
Op 22 oktober 1859 wordt de boerderij met weilanden in de Steekt en Reyneveldschen polder, groot 28 bunder, 08 roe, 11 el, bij opbod verkocht door Notaris J.L. Klaverwyden te Leiden.
De kapitale, welgelegen Bouwmanswoning, verhuurd tot 1 mei 1864 aan Arie Overes, omvatte, twee hooi- of graanbergen, zomerhuis, karnmolen, wagenschuur, varkenshok, dorschvloer, stalling voor 6 paarden en 42 koeien.


Bij de boedeldeling van zijn vader op 06-08-1868 wordt Arie Overes te Alphen genoemd als huurder, van diens 18 bunder grote boerderij in de Steekt en Rijneveldse polder onder Alphen.
Arie huurde de boerderij voor ƒ 50 per morgen, voor de tijd tot 2 jaar na het overlijden van de erflater.

Tot mei 1869 woont Arie in wijk S (de Steekt) in Alphen aan de Rijn. Dit is het gebied langs de Rijn aan de Zuid Oost zijde van Alphen beginnend bij Gouwsluis, richting Zwammerdam. De Steekt was een van de vijf wijken van Alpen en Rietveld.

In mei 1869 verhuist hij naar Oudshoorn, Wijk-1 nr.1. Hij wordt dan pachtboer op de Boerderij Meervliet in de Lagewaard (Gnephoek) onder Alphen tegen Koudekerk a/d Rijn.
Boerderij Meervliet, werd op 17-04-1809 gekocht door Margaretha van Boven, van Pieter Spijker en Leendert Ciggaer als executeurs van het testament van Jan Spijker.
Margaretha van Boven was weduwe van Cornelis Stratenus, de (groot)vader van de familie Stratenus, van wie Arie en vader Bart eerder Over 't Veen pachtte.
Meervliet werd in 1809 omschreven als, een huismanswoning bestaande uit een huis, zomerhuis, schuur en 2 hooibergen met verder getimmerte met bijbehorende landen en dijkgronden, groot 24 morgen 388 roeden, in de Gnephoekse polder buitendijks, belend ten oosten Cornelis Voorbij, ten Westen de wetering of grens van Koudekerk, ten Zuiden de Lagewaardse dijk of uitweg en ten Noorden de landen in de droogmakerij en de dijkgrond van Leendert Kalkoven. Koopsom 10.800 gulden.

Negen maanden na zijn overlijden in 1901 wordt op 16 april 1902 een gedeelte van de veestapel en de inventaris, door zijn weduwe Overes "om contant geld" verkocht. De pacht van Meervliet wordt ovegenomen door Hendrik Kranenburg.
Zijn enige nog levende zoon Jan Overes was inmiddels sinds 1892 pachtboer op hofstede Kaliwoengoe, die naast Meervliet was gelegen.

Gehuwd ‎17 nov 1854 Barwoutswaarder
[tekst]
Per akte van boedelscheiding en deling d.d. 05-06-1885 deelt Arie Overes in de nalatenschap van Pieter Wiltenburg Cz, overleden op 07-12-1884 te Barwoutswaarder.
De erfgenamen zjn:
1) Krijntje Kromwijk, weduwe van Pieter Wiltenburg Cz, zonder beroep te Barwoutswaarder.
2) Aalbert Wiltenburg, bouwman te Barwoutswaarder.
3) Arie Overes, gehuwd met Geertruida Wiltenburg, bouwman te Oudshoorn.
4) Cornelis Wiltenburg, bouwman te Barwoutswaarder.
5) Johannes Wiltenburg, bouwman te Barwoutswaarder.
6) Johannes de Goeij, gehuwd met Adriana Wiltenburg, bouwman te Woerden.
7) Krijn Wiltenburg, bouwman te Barwoutswaarder, en
8) Pieter van Wijk, gehuwd met Maria Wiltenburg, bouwman te Woerden.
[Bron: Notariële akten Woerden, 1885 : W054; Inventarisnummer: 76 Aktenummer: 7448]
(46 jaar gehuwd) met:

woman Geertrui "Geertruda" Wiltenburg‏‎
Geboren ‎7 mei 1833 Barwoutswaarder
Overleden ‎23 aug 1918 Hazerswoude‎, 85 jaar

Kinderen:

1.
woman Johanna "Jans" Overes‏
Geboren ‎6 apr 1855 Alphen en Rietveld
Overleden ‎11 mrt 1943 Rijnsaterwoude‎, 87 jaar
Begraven ‎16 mrt 1943 Leimuiden
[Tekst]
Begraven op de RK begraafplaats Joannes de Dooper te Leimuiden.
2.
man Pieter Overes‏‎
Geboren ‎1 apr 1856 Alphen en Rietveld
Overleden ‎7 jul 1859 Alphen‎, 3 jaar
3.
woman Johanna Overes‏‎
Geboren ‎6 feb 1859 Alphen en Rietveld
Overleden ‎10 feb 1859 Alphen‎, minder dan 1 jaar oud
4.
woman Catharina Overes‏‎
Geboren ‎6 feb 1859 Alphen en Rietveld
Overleden ‎17 apr 1891 Zoeterwoude‎, 32 jaar
5.
man Johannes Overes‏
Geboren ‎10 apr 1861 Alphen a/d Rijn
Overleden ‎13 feb 1949 Alphen a/d Rijn
[tekst]
Begraven te Hazerswoude-Rijndijk, op het RK kerkhof H. Michaël.
Overlijden aangegeven door: Dirk Hoppenbrouwer, 38 jaar, timmerman te Alphen aan den Rijn.
‎, 87 jaar
Beroep: Landbouwer
Deze persoon was getuige bij:
huwelijksgetuige: Antonius Petrus Johannes Leusen & Maria Catharina Elisabeth Engeln
[Tekst]
Jan Overes was pachtboer op boerderij Old Gent (voorheen Kaliwoengoe, eerder Bijenlust/Bijlust, eerder Lansveld ), in de Lagewaard, onder Oudshoorn (nabij Koudekerk a/d Rijn).
Eerder was, volgens advertenties in de Rijnbode van 1885 en 1888, Johannes Leusen pachter van de 37,5 hectare grote boerderij.
Johannes Leusen, overleed in 1892, één week vóór het huwelijk van Jan Overes met Maria Petronella Leusen, die een volle nicht was van Johannes Leusen.
Jan Overes heeft waarschijnlijk toen de pacht over genomen.

De naam Kaliwoengoe stamt van de gelijke naam van de suikerfabriek van de familie van Franquemont bij Kendal, in Nederlands Indië.
In 1888 verkochtende de erfgenamen van Thomas Carl van Franquemont te Westervoort, (overleden te Monte Carlo), de boerderij aan Frederik Christiaan Hendrik Baron van Tuijl van Serooskerken te Arnhem die deze kocht voor zijn echtgenote Henriette Charlotte Everdine Baronnesse van Pallandt.
De koopsom bedroeg fl 47.525,-
In 1933 was Frederik Leopold Samuël Frans van Tuyll van Serooskerken, eigenaar, die de boerderij erfde van zijn moeder Henriette Charlotte Everdine van Pallandt.
In 1954 werd de boerderij door Johanna Wilhelmina barones van Tuyll van Serooskerken te Voorschoten en Henriette Françoise Margaretha barones van Tuyll van Serooskerken te Vleuten verkocht aan de oud katholieke parochie van St. Jakobus te Utrecht.
Later werd de boerderij gekocht en beheerd door Johannes A.A. Overes, een kleinzoon van Johannes Overes.

Eerder, 31-10-1871 werd de "onlangs vernieuwde bouwmanswoning c.a. genaamd Bijelust" geveild namens Johannes Matthias Richelle senior, medicinæ doctor, te Aarlanderveen.
Nadat aanvankelijk Bijelust niet gemijnd werd, en de biedingen op de landerijen te laag waren, werd de koop uiteindelijk blijkbaar toch gegund aan Th. C. van Franquemont.
De bouwmanswoninge Bijelust werd in 1871 geveild met:
- wei- en hooiland, 2 bunders bouwland, enz. in de Lagewaard in de Gnephoekse en Vrouwgeestpolder te Oudshoorn, groot 22 hectaren 91 aren 66 centiaren.
. . .
- weiland, weg, watering en boshakhout, eveneens in de Gnephoekse Polder onder Oudshoorn, groot 5 hectaren 23 aren 62 centiaren.
- een arbeiderswoning met tuin, boshakhout en watering, alsvoren onder Oudshoorn, groot 8 aren 22 centiaren.
- wei- of hooiland, kade ter noord- en zuidzijde, halve watering, te Koudekerk, in de Bruimadese Polder, groot 2 hectaren 57 aren 89 centiaren.
- wei- of hooiland met ten noorden en ten zuiden de kade en halve watering, alsvoren gelegen, onder Koudekerk, groot 1 hectare 60 aren 18 centiaren.
- wei- of hooiland, met ten noorden en ten zuiden kade, boshakhout en watering, alsvoren, onder Koudekerk, samen 2 hectaren 45 aren 41 centiaren.
- wei- of hooiland, met aan noord- en zuidzijde kade, boshakhout en watering, alsvoren, onder Koudekerk, samen groot 2 hectaren 54 aren 91 centiaren.

Omstreeks 1830 wordt Cornelis Voorbij, bouwman te Oudshoorn, als eigenaar genoemd in de eerste kadastrale registratie Oudshoorn.
. . .
Cornelis Voorbij kocht de bouwmanswoning toen genaamd Lansveld op 29-05-1792 van Hendrik de Roock/Rook, Veertigraad en hoofdofficier van Delft, gehuwd met Margretha Agnieta Hazelkamp.
De woning, werd toen omschreven als: een huis, zomerhuis, schuur, karnmolen, 2 bergen, een arbeiderhuisje tegenover de woning, boomgaarden, houttuinen en 3 partijen wei- en hooiland achter en opzij van de woning in de Gnephoek, op de kaart nrs. 13 tot en met 21, samen gemeten 18 morgen 201 roeden.
De Koopsom bedroeg 10.000 gulden, waarvan 1.000 gulden contant en 9.000 gulden met een een schuldbrief.
De vorige Eigenaar was Johannes Hazelkamp, schout en secretaris van Koudekerk, overleden aldaar op 05-10-1782.

Johannes Hazelkamp, de vader van bovengenoemde Margretha A. kocht de woning op 12-04-1781 van Mr. Gualteris Holtius, baljuw van Koudekerk, in zijn kwaliteit als executeur van het testament van Jan Lans, in leven Vrijheer van Koudekerk en Heer van Poelgeest.
De omschrijving was: een huismanswoning van ouds genaamd "Lansveld", bestaande uit een huis, zomerhuis, schuur, karnmolen, twee hooibergen met verder getimmerte, met 24 morgen 393 roeden land in diverse partijen, gelegen in de Gnephoekse polder.

Jan Corneliszn Lans was enige zoon en erfgenaam van Cornelis Janszn Lans en zijn moeder Aagtje van Grieken; hij was de kleinzoon van Jan Corneliszn Lans en achter achter kleinzoon van Gijsbert Dirksz Euverendam.
6.
woman Adriana Overes‏‎
Geboren ‎14 dec 1862 Alphen en Rietveld
Overleden ‎21 dec 1862 Alphen‎, minder dan 1 jaar oud
7.
woman Adriana Overes‏‎
Geboren ‎17 jan 1864 Alphen
Overleden ‎1 jul 1925 Nijkerk
[tekst]
Geboorteplaats volgens overlijdensakte: Hazerswoude; geen partner vermeld op ovl akte; geen beroep.
Overlijden aangegeven door Pieter Kloppenburg, 72 jr, en Wilhelmus Jordaan, 60 jr, beiden zonder beroep wonend te Nijkerk.
‎, 61 jaar
8.
man Willem Overes‏‎
Geboren ‎10 mrt 1866 Alphen
Overleden ‎13 jun 1867 Alphen‎, 1 jaar
9.
man Pieter Overes‏‎
Geboren ‎6 okt 1867 Alphen
Overleden ‎15 jul 1868 Alphen‎, 0 jaar
10.
woman Willemina Overes‏
Geboren ‎6 jan 1869 Alphen en Rietveld
[tekst]
Bij de geboorteaangifte door de vader, waren aanwezig:
Hendrik Noppen, 65 jr, fabrikant te Alphen, en
Jean Charles Philip Eeftinck Schattenkerk, 61jr, houtzaagmolenaar te Alphen.

Overleden ‎1 feb 1937 Warmond
[tekst]

Begraven te Warmond, op het RK kerkhof St. Matthias.
‎, 68 jaar
Begraven ‎4 feb 1937 Warmond
11.
woman Cornelia Overes‏‎
Geboren ‎6 apr 1872 Oudshoorn
Overleden ‎3 okt 1872 Oudshoorn‎, minder dan 1 jaar oud
12.
man Bartholomeus Overes‏‎
Geboren ‎25 apr 1873 Oudshoorn
Overleden ‎31 jul 1873 Oudshoorn‎, minder dan 1 jaar oud
13.
woman Cornelia Overes‏‎
Geboren ‎26 jun 1874 Oudshoorn
Overleden ‎31 okt 1874 Oudshoorn‎, minder dan 1 jaar oud

Voor meer informatie neem contact op met Leo den Hollander: E-mail: vitelcom@wxs.nl