Web Site   

man‎Christianus "Cors" den Hollander‏‎
Geboren ‎2 feb 1795 Wassenaar
Gedoopt ‎3 feb 1795 Wassenaar (doopgetuige: Wilhelmina "Willemijntje" van Wissen, Gerrit Meijster)
Overleden ‎21 feb 1872 Zoeterwoude
[tekst]
Overlijden werd aangegeven door Peter Klumpert, 46jr, veldwachter en Cornelis van der Poel, 28jr, bouwman, beiden wonend te Zoeterwoude; beiden geen familie.
‎, leeftijd 77 jaar
Beroep: Bouwman
[tekst]
op boerderij Wilstee; lokaal bekend als de "Balkenende" boerderij (Bospolder-1)


Deze persoon was getuige bij:
doopgetuige: Antje den Hollander.
overlijden aangifte: Adrianus den Hollander, Maria den Hollander.
huwelijksgetuige: Johannes den Hollander & Geertruida Hartveld
[Tekst]
Cors den Hollander verkoopt op 12-03-1828 aan zijn broer Arie een weiland aan de Paapweg, groot 1/2 morgen, 1 hont, en 228 roe. (ref: akte 74 notaris van den Bergen te Wassenaar).
.
In 1827 vestigde Cors zich in Leiderdorp: Kerkwijk nr.165. Hij was waarschijnlijk pachtopvolger van Cornelis Bergman en Pieternel Graven.
Ook in 1833, toen zijn dochter Marijtje stierf, woonde hij met vrouw en kinderen Adrianus en Hendrik in Leiderdorp, Kerkwijk no.165; dit was een boerderij in de Bospolder, aan de Dwarswetering, die lokaal later bekend stond als de "Balkenende boerderij".
Tijdens de volkstelling 1829 waren inwonend Jacob Groen in `t Woud geb.te Leimuiden (1808-1829 uit Woubrugge), Arie Vogel geb.Woubrugge (1815-1829 uit Leiderdorp), en Neeltje de Beste geb.Leiderdorp (1810-1828 uit Rijpwetering).
Tijdens de Volkstelling 1839 was inwonend Cornelia Hollander 23 jr uit Alkemade en Johannes Zwetsloot 18 jr uit Leiderdorp. In BR 1850-1860 wordt Maria Noordoven (geb. 1926) uit Wassenaar als inwonend genoemd.
.
In 1846 kocht Cors de ouderlijke boerderij aan de Ammontjeslaan in Wassenaar, uit de boedel van zijn moeder Annetje Meester.
Hij bleef echter in Leiderdorp wonen, en de boerderij in Wassenaar werd waarschijnlijk verpacht aan zijn broer Adrianus den Hollander, die gehuwd was met Cornelia Breero. In 1873 gaat de Wassenaarse boerderij over naar zijn zoon Arij, die toen trouwde met Cornelia van der Poel
.
In 1847 wordt Cors samen met P. Versluys benoemd tot molenmeester en in 1854 en 1856 wordt hij genoemd als bestuurslid van de Boschpolder.
.
Cors pachte de 29 bunder grote boerderij in Leiderdorp met de naam Welstee (of Wilstee) van de Douarière Augusta Leopolda Catharina van Pallandt, geboren in 1778 te Ommen. Zij staat vermeld als eigenaresse van de boerderij in de eerste kadastrale registers van 1832 (OAT's). Augusta was de weduwe van Jonkheer Dr. Mr. Frederic August van Leyden, geboren in 1768 te Haarlem. Zij erfde de woning en het land van haar man, die in 1821 te Den Haag overleed. Frederic August had de boerderij in 1820 gekocht van Charles Thomas van Goor den Oosterlingh, de schout van Leiderdorp.
Augusta van Pallandt, die overleed in 1844 en Frederik van Leijden hadden geen kinderen, en daarom kwam een gedeelte van hun bezittingen, o.a. boerderij Welstee via een legaat van Augusta in bezit van haar nicht Aleida Hermannia Christina van der Wijck, gehuwd in 1838 te Warmond met Graaf Otto Leopold van Limburg Stirum, geb in 1801 te Arnhem. Aleida was de dochter van Augusta's zus: Barones Woltera Geertruida van Pallandt, geb. 1779 in Ommen, gehuwd met Mr. Hendrik van der Wijck Heer van Archem.

(N.B. Charles Thomas van Goor den Oosterling had de ruim 34 morgen grote boerderij in 1810 gekocht voor fl 9.250,-- van Matthias Petrus van Ruijten, vachtenbloter te Leiden, getrouwd met Johanna Maria van Bemmel. Het echtpaar had de boerderij tot 1 mei 1811 verhuurd aan Cornelis Zandvliet)


Vanaf 20 december 1869 woonde Cors met vrouw Jannetje en zoon Arij, op de Hooge Rijndijk no. 68 (later 67) in Soeterwoude. Arij vertrekt op 18 April 1873 (tr.datum met 1e vrouw Cornelia van der Poel in Zoeterwoude) naar Wassenaar.


Gehuwd ‎17 apr 1828 Rijnsburg, leeftijd 33 jaar
[tekst]
Getuigen bij het huwelijk waren: Willem Zandbergen, 31 jr, broer van de bruid, Joris Zandbergen,29 jr, broer van de bruid, Willem van Beveren, 64 jaar, en Daniel van der Kwaak, 33 jaar, allen landbouwers te Rijnsburg, en wonend te Rijnsburg.
.
Bij de boedelscheiding in 1946 van zijn overleden moeder, wordt Cors genoemd als toeziend voogd over de 6 minderjarige kinderen van zijn overleden zus Petronella, en als voogd over de minderjarige kinderen van zus Agatha nl Arie, Antje, Catharina, Johannes en Wilhelmina Zonneveld.
Hendrik Zonneveld en Jan Overgaauw waren toeziend voogd van deze laatste kinderen.
(huwelijksgetuige: Georgius "Joris" Zandbergen, Willem Zandbergen) (43 jaar gehuwd) met:

womanJannetje "Johanna" Zandbergen‏, leeftijd bij huwelijk 25 jaar
Geboren ‎5 dec 1802 Rijnsburg
[tekst]
Janneties vader werd bij haar doop "Janus Sandbergen" genoemd.
Doopgetuigen: Wouter Verdel en Antie Rietveld.

Gedoopt ‎5 dec 1802 Oegstgeest
Overleden ‎7 jan 1880 Zoeterwoude
[tekst]
Overlijden werd aangegeven door: Theodorus den Hollander, 42jr, bouwman, wonend te Leiderdorp, en Nicolaas Ammerlaan, 52 jr, arbeider, wonend te Zoeterwoude; de eerste zoon van de overledene, de tweede geen familie.
‎, leeftijd 77 jaar (overlijden aangifte: Theodorus den Hollander)
[Tekst]
In 1874 machtigd Johanna Zandbergen haar zoon Johannes den Hollander, bouwman wonende te Sassenheim, en Petrus Mooijman, bouwman wonende te Rijnsburg echtgenoot van Anna Zandbergen om vijf percelen te verkopen: het eerste perceel met bouwmanswoning enz., de overige vier percelen bouw- en weiland.
Een en ander volgens een proces verbaal gedateerd 6-aug-1874 van "openbare veiling en verkooping van onroerende goederen onder Rijnsburg en Voorhout".
De verkoop wordt gedaan door Notaris Johan de Crane, ten huize van den kastelein Arie van den Eijkel in "de Zwaan" te Rijnsburg.
Jannetje (Johanna) krijgt de helft van de opbrengst van perceel drie, gelegen in den Doorn a/d Voorhouterweg genaamd "de Galg" , voor fl. 1795,-- (bron NK)
(N.B Anna Zandbergen is de dochter van Jannetjes broer Joris Zandbergen; Joris was reeds in 1861 overleden en de boerderij werd waarschijnlijk verkocht door de erfgenamen o.a. Anna en haar tante Jannetje).

Kinderen:

1.
man‎Adrianus den Hollander‏‎
Geboren ‎12 mrt 1829 Leiderdorp
[tekst]
Getuigen bij de geboorteaangifte waren, Jacob van der Vlugt, 72jr, landbouwer, en Hendrik van der Hoogt, 24jr, arbeider.
(geboorteaangifte: Jacobus "Japik" van der Vlugt)
Overleden ‎31 dec 1847 Leiderdorp‎, leeftijd 18 jaar (overlijden aangifte: Frans van den Berg, Christianus "Cors" den Hollander)

2.
manHendrik den Hollander‏
Geboren ‎24 okt 1830 Leiderdorp om 16:00:00 uur (geboorteaangifte: ‎26 okt 1830, Willem ten Kate, Jacobus "Japik" van der Vlugt)
Overleden ‎28 okt 1896 Leiderdorp
[tekst]
Het overlijden werd aangegeven door Christianus den Hollander, zoon van de overledene, en Christianus Johannes Marie van der Geest, 41jr, landbouwer te Leiderdorp.
‎, leeftijd 66 jaar (overlijden aangifte: Christianus Johannes Maria "Chris" van der Geest, Christiaan den Hollander)
Beroep: Bouwman

Deze persoon was getuige bij:
huwelijksgetuige: Pieter Groen in 't Wout & Anna den Hollander, Arij den Hollander & Cornelia van der Poel
[Tekst]
Hendriks vader Kors koopt op een openbare veiling voor Notaris is Anthonij Bernardus Barkeij Nicolaaszoon, op 01-09-1854 in het Heerenlogement aan den Burgt (Leiden), voor de som van fl 11.100,--, 10 percelen wei- of hooiland in de Boterhuispolder onder Leiderdorp.
Verkoper is Benjamin Eigeman, commissionair in effecten en secretaris van het Hoogheemraadschap van Rijnland; hij is gemagtigde voor Vrouwe Sophie Lambertine Woelfing, echtgenote van Edouard Baron Mertens, grondeigenaar, wonende te Warisoulx (Namur).
De landerijen waren in eigendom van Vrouwe Sophie Lambertine gekomen, bij akte van scheiding op den een en twintigsten Mei achttien honderd vijf en dertig voor den Notaris Honoré Cheval, residerende te Brussel."


In 1862 werd aan de Zijldijk bij de Dwarswetering (bij de Driegatenbrug) een boerderij op dit weiland gebouwd. Het huisnr. was toen nr. 385
Na het overlijden van vader Kors werden bij de boedelschijding op 10-12-1875 de 10 percelen weiland en een huis met erf, tezamen groot 16 hectaren 72 aren 10 centiaren getaxeerd op fl. 34.500,--
Deze boerderij en weilanden werden in een legaat van zijn moeder Jannetje Zandbergen op 16 febr. 1880 toebedeeld aan Hendrik den Hollander.
Op de boerderij woonden in als dienstmeid en knecht: Stijntje {Christina} Zwetsloot geb. 1861 te Alkemade {De Kaag}, en Jan {Johannes Bartholomeus} Veenswijk, geb 1859 te Zoeterwoude.
Stijntje was dochter van Gerrit Zwetsloot en Marie Rateland; kleindochter van Dirk Zwetsloot en Christina Hulstmeijer (zie aldaar).
Stijntje en Jan trouwden 3 juni 1886 te Leiderdorp, en vestigde zich op huisnr. 387 (Zijldijk).
Vanaf 1884 was Christina Geertruida van Hoorn, geb 1863 te Alkemade dienstbode, vanaf 1886 Antonia van der Reep, geb. 1872 in Haarlemmermeer.

N.B. De Zijl, gelegen naast de Zijldijk werd door PG Witsen Geysbeek als volgt beschreven in het "Algemeen noodwendig woordenboek der zamenleving, dat in 1861 opnieuw werd uitgegeven.
ZIJL is de naam van een vrij breed water of vliet in Zuid Holland.
Zij neemt haren oorsprong in den regter arm des Rijns boven Leiden waar eene brug de Spanjaardsbrug geheeten eenen overgang over haar levert, slechts een vierde uur gaans van de naar haar genoemde Zijl poort der slad.
Vervolgens slroomt de Zijl door de gewezen heerlijkheden Leiderdorp, Oegstgeesl en Warmond, valt in het breede water het Zweiland genaamd, vereenigt zich daarna ter linkerzijde met de Eimerspoel en loopl dan voorbij het dorp de Kaag vanwaar zij zich door het Kagermeer en het Lange Rak in het Leidsche en Haarlemmer meer plagt te ontlasten.
Ter regter zijde is de Zijl evenwel door middel van de Spijkerboor vereenigd met de Kever, en liep daarmede, aan den anderen kant van bet Kager meer slroomende door de Huig-sloot insgelijks in het groote, thans drooggemaakte meer.

Het was nabij de Zijl dat graaf Lodewijk van Loon, toen hij zich voor zijne gemalin gravin Ada van Holland in het bezit van dat graafschap wilde vestigen, met zijn leger door graaf Willem, oom der gravin geslagen en op de vlugt gedreven werd, waarbij een groot aantal vlugtelingen die de wilden overzwemmen in dat water het leven verloren.
Vroeger was gravin Ada reeds met den burgt te Leiden, op welken zij geweken was, in de magt haars ooms gevallen en gevankelijk naar Texel gevoerd.
In later tijd werd de Zijl onder de zoogenaamde vroon wateren gerekend op welke de slad Leiden hel regtvan visscherij oefende."

3.
woman‎Maria den Hollander‏‎
Geboren ‎17 sep 1832 Leiderdorp
[tekst]
Getuigen bij de geboorte aangifte: Jacob van der Vlugt, 74jr, bouwman en Huijbert van Rooij, 64 jr, particulier, beiden wonend te Leiderdorp.
(geboorteaangifte: Jacobus "Japik" van der Vlugt)
Overleden ‎25 feb 1833 Leiderdorp‎, leeftijd 5 maanden en 1 week en 1 dag (overlijden aangifte: Frans van den Berg, Christianus "Cors" den Hollander)

4.
manJohannes den Hollander‏
Geboren ‎27 mrt 1834 Leiderdorp
[tekst]
Getuigen bij de geboorteaangifte: Frans van der Berg, watermolenaar, en Leendert van Winkel, 31 jr, kleermaker,
beiden van Leiderdorp (bron: Burgerlijke stand - 1834, akte nummer 15)

Overleden ‎22 dec 1906 Sassenheim‎, leeftijd 72 jaar
Beroep: Bouwman
[Tekst]
Johannes erfde o.a. "een partij weiland in de gemeente Oegstgeest, kadaster sectie A, nr 154 groot een hectare vijfentwintig aren tachtig centiaren, waarvan de erflaatster (Jannetje Zandbergen) "den eigendom heeft verkregen bij onderhandsche acte van Scheiding van dagtekening Rijnsburg den dertigste December achttienhonderd zesenveertig . . . . . . . zijnde dit onroerend goed aan de erflaatster in privé blijven toebehoren aangezien zij met wijlen haar genoemde echtgenoot (Cors ) is gehuwd geweest in legale gemeenschap van goederen volgens de vroeger hier te lande van kracht geweest zijnde Fransche wetgeving"

5.
manTheodorus den Hollander‏
Geboren ‎16 jan 1837 Leiderdorp
[tekst]
Getuigen bij de geboorte aangifte: Jan Stemmer, 47 jr, logementhouder te Leiderdorp, en Cornelis van der Vlugt, 44 jr, bouwman te Woubrugge.

Overleden ‎25 apr 1922 Leiden
[tekst]
Begraven te Zoeterwoude-Rijndijk, op het RK kerkhof Meerburg; in het familiegraf.
‎, leeftijd 85 jaar
Begraven ‎29 apr 1922 Zoeterwoude-Rijndijk
Beroep: Veehouder

Deze persoon was getuige bij:
overlijden aangifte: Jannetje "Johanna" Zandbergen.
huwelijksgetuige: Johannes den Hollander & Geertruida Hartveld, Cornelis van der Voort & Wilmina van Wieringen
[Tekst]
Theodorus was boer op de 29 bunder grote boerderij "Balkenende" in de Bospolder te Leiderdorp, die hij aanvankelijk pachtte van de erven van Aleida Hermanna Christina van der Wijck.
In augustus 1874 verkochten de erven van Aleida, namelijk haar weduwnaar Graaf Otto Leopold van Limburg Stirum en hun kinderen, de boerderij met de naam Welstee (of Wilstee) aan Theodorus den Hollander, in een openbare veilig met afslag in het Herenlogement aan de Burcht in Leiden. Veilingmeester was Notaris Crane uit Warmond. Theodorus kocht de boerderij met ongeveer 18 van de 29 bunder.
Hij werd volledig eigenaar van het 18,3 hectare grote bedrijf bij het overlijden van zijn echtgenote Maria van der Voort, volgens de akte van boedelscheiding gedateerd 2 sept 1893.
Op 16 okt 1911 verkocht Theodorus de boerderij aan zijn zoon Hendrikus voor een bedrag van fl 34.000.- (inclusief fl 25.000,- aan hypotheek schulden).
Bij de verkoop die passeerde bij Notaris Arnoldus Wilhelmus Lasance te Vessem, liet Theodorus zich vertegenwoordigen door Mr. Johannes Hubertus Maria van der Grinten advocaat/procureur te 's-Hertogenbosch.
Theodorus woonde toen in Zoeterwoude.
.
Van dec 1898 t/m april 1903 was nicht Cornelia den Hollander (geb 17-03-1879 te Wassenaar) werkzaam als dienstbode bij Theodorus.
.

6.
womanAnna den Hollander‏
Geboren ‎13 apr 1839 Leiderdorp
[tekst]
Getuigen bij de geboorteaangifte waren: Frans v.der Berg, 36 jr., molenaar, en Abraham Cats, 29 jr. timmerman.
(geboorteaangifte: Frans van den Berg)
Overleden ‎5 mei 1899 Zoeterwoude
[tekst]
Akte 1899 nummer 38; Aangifte door echtgenoot, 64 jr. zonder beroep en Cornelis v.d. Meer.
‎, leeftijd 60 jaar (overlijden aangifte: Nicolaas van der Salm, )

7.
manArij den Hollander‏
Geboren ‎27 sep 1841 Leiderdorp
[tekst]
Getuigen bij de geboorte aangifte waren: Cornelis van der Vlugt, 48 jaar, bouwman, en Pieter Booland, 52 jaar, smid, beide wonend te Leiderdorp.

Overleden ‎24 okt 1897 Wassenaar‎, leeftijd 56 jaar
Beroep: Landbouwer
[tekst]
Op de boerderij aan de Ammontjes laan


Deze persoon was getuige bij:
geboorteaangifte: Johanna Maria "Jo" den Hollander.
huwelijksgetuige: Cornelis den Hollander & Maria van der Drift
[Tekst]
Arij den Hollander en Petronella van der Kooy woonden op een Boerderij aan het Ammonslaantje in Wassenaar.
Op de "eerste steen" van de kaas Boerderij den Hollander aan het Ammonslaantje (zie foto) in Wassenaar, die nog steeds beheerd wordt door de (achter) kleinkinderen van Arij en Petronella van der Kooij staat aangegeven dat deze steen op 15 mei 1879 is gelegd door J H (Johanna Helena) en L (Leonardus Johannes ?) den Hollander.
Eigenaardig is echter dat er geen L J den Hollander staat. Waarschijnlijk stond er aanvankelijk C (Christiaan) den Hollander en is de C later in een L veranderd omdat Christiaan vroeg overleed. Bij nauwkeurige bestudering van (foto's van) deze steen is inderdaad vaag nog de contour van een C zichtbaar.
.
Er stond op de plaats van de huidige boerderij al eerder een oude boerderij, namelijk de boerderij van Arij's grootvader Hendrik den Hollander. Deze oude boerderij werd door Arij's vader Christianus gekocht in 1846 uit de boedel van zijn moeder Annetje Meester. Omdat vader Christianus in Leiderdorp bleef wonen, werd de Wassenaarse boerderij toen waarschijnlijk verpacht aan Arij's oom Adrianus den Hollander die gehuwd was met Cornelia Breeroo.
Adrianus, de broer van Christianus, blijft waarschijnlijk op de boerderij tot 1873, het jaar waarin Arij trouwt met Cornelia van der Poel. Zij vestigen zich dan in Wassenaar, en gaan wonen op de boerderij aan het Ammonslaantje.
.

8.
man‎Petrus "Pieter" den Hollander‏‎
Geboren ‎22 feb 1845 Leiderdorp
[tekst]
Getuigen bij de geboorte aangifte: Frans van den Berg, 42 jr, watermolenaar, en Jan van Schravendijk, 45 jr, broodbakker, beiden wonend te Leiderdorp.
(geboorteaangifte: Frans van den Berg)
Overleden ‎19 feb 1850 Leiderdorp‎, leeftijd 4 jaar


Voor meer informatie neem contact op met Leo den Hollander: E-mail: lgdh@vitelcom.nl