Web Site   

man‎Dirck de Hollander‏‎, zoon van Hendrik Hollander en Anna Gertrudis "Annetje" Verhoeven‏.
Gedoopt ‎7 jan 1734 Wassenaar (doopgetuige: Jacobus "Cobus" Verhoeven, Anna "Anna" de Hollander), overleden ‎10 mrt 1790 Abcoude-Proostdij Dirk is overleden/begraven op 10 maart 1790 in een 'ijgen graf';
kosten: 1 gulden en 4 stuivers voor 'opene van de kerk'; 1 gulden en 8 stuivers voor 'opene van t graf'; 8 guldens voor 't luijden'; 12 stuivers voor 'de baar'; Totaal: 11 gulden en 4 stuivers.

Op de grafsteen van Ariaantje in de N-H kerk van Abcoude staat de naam:"Dirk Hollander"
‎, leeftijd ongeveer 56 jaar (overlijden aangifte: Eldert den Hollander). Beroep: Boer op de boerderij "door velen nooit gedacht" aan t' Gein in Abcoude
Dirk Hollander was knecht bij Jan Jansz Reeuwijk van juni 1748 tot 1 mei 1749.
Jan Janszn Reeuwijk was tot die tot 1 mei 1749 pachter van "seekere woninge en Landerijen, staande ende geleegen in de baronnije van Wassenaer, voorbij de Laanhoek". Pachtheer was Willem Scheerken, notaris te Leiden.
Op 8 maart 1750 getuigde Dirk, bij notaris Johannes van Klinkenberg te Leiden, tegen zijn werkgever Jan Janszn Reeuwijk, die werktuigen en rogge weggenomen had, die het eigendom zouden zijn van zijn pachtheer.
Medegetuige was de "meijt" Marijtje Leenderts van Meurs, een nicht van Jan Reeuwijk.

.
10 april 1769: Dirk Hollander en Arriaantje Loenen, echtelieden, woonachtig op de boerderij van de hofstede Vredelust lenen ƒ 600 middels een obligatie ten behoeve van de erfgenamen van Sara van Leuvenig, "zonder enige interessen", doch met de belofte ieder jaar ƒ 100 of meer af te lossen.
In februari 1770 was nog niets van de lening afgelost, adus vermeld in de nalatenschap van Sara van Leuvenig, weduwe van Pieter de Clerq. De obligatie werd overgenomen door Pieter de Clercq jr. (1731-1807), die ook de buitenplaats Vredelust uit de boedel verkreeg.


28 juni 1770: verkoop in de herberg De Drie Roskammen te Weesp bij Anthoni van Wyk; 30 gezonde Limburgse Ossen lopende in het land van A. van Wyk, te bevragen bij Dirk de Hollander op Vredelust aan 't Geyn.


01 mei 1772: eindigde de pachtovereenkomst van Dirk van de boerderij die behoorde bij de buitenplaats Vredelust onder Weesperkarspel aan het Gein.
Volgens een huurcedul werd de huur daarna overgenomen door Pieter de Haas voor drie of zes jaren vanaf 1 jan. en 1 mei 1772, voor 600 gulden per jaar.
De betreffende 18e eeuwse boerderij van Vredelust bestaat nu nog, en draagt dezelfde naam. De buitenplaats Vredelust, die in bezit was van de zeer vermogende doopsgezinde familie De Clercq, is echter volledig verdwenen.
(Zie: VREDELUST)

Op 26-2-1771 regelen Dirk Hollander en Symen van Caspel, voor notaris Antipas Tredee te Abcoude, de erfenis van hun vier voogdijkinderen van Caspel.
De erflaatsters waren de zussen Annetje- en Henrikje Gijsberts van 't Ent, dochters van Gijsbert Claesse van 't Ent (overleden) en Geertje Jacobse Bos, ("Aflyveg").

Symen van Caspel, wonend te Baambrugge is voogd over zijn 3 kinderen Pieter, Geertje en Annetje van zijn eerste vrouw Annetje Gijsberts van 't Ent.
Dirk Hollander is voogd over Pieter Gerritsz van Caspel, de zoon uit het eerste huwelijk van zijn vrouw Ariaantje van Loenen met Gerrit van Caspel. (Gerrit, de broer van Symen, was eerder gehuwd met Hendrikje Gijsberts van 't Ent).

De kinderen Pieter, Geertje en Annetje erven samen de ene helft, en Pieter Gerritszn de andere helft van Huizen en landerijen in de Broekzijder polder, aan 't Geijn onder Abcoude, als volgt:
1. Huis en woninge en schuur met 26 morgen, 250 roe land in gebruik door Gerrit Symens van Proosdye.
. . (deze 26 morgen is inclusief 10 morgen land die oorspronkelijk behoorde bij het huis het Haentje; zie 3 hieronder)
2. Huis en erf genaamd het Hennetje, gelegen tussen de dijk en 't water; verhuurd aan Gerrit Evertse Randera.
3. Huis, houten loods en erve genaamd het Haentje, verhuurd aan Barend ter Melkergij.

De huur en het vruchtgebruik, na aftrek van kosten, werden op naam gesteld van de kinderen van Caspel.
Dirk Hollander wordt als beheerder van de regeling benoemd; het bezit blijft voorlopig onverdeeld, maar moet op naam van de vier erfkinderen van Caspel gesteld worden.

N.B.: Gijsbert Claesse van 't Ent wordt al in 1739 genoemd als eigenaar, exploitant van de herberg 't Haentje en omstreeks 1770 woonde zijn weduwe Geertje Jacobse Bos met kleindochter Geertje van Caspel in het Hennetje.

Op 17-01-1777 (akte 203 bij notaris A. Goudoever te Utrecht) verleent Pieter van Caspel (Symenszn), wonend te Baambrugge aan Helmert van Dam, procureur hove van Utrecht, een machtiging om te procederen tegen Dirck de Hollander "omme Dirk de Hollander te roepen en verpligten tot het doen rekening ende verantwoordinge wegens de administratie die hij gehad ende gevoerd heeft en nog oefent aangaande de Huys en Landen en Hofstede dewelke tusschen hem als in huwelijk hebbende Ariaantje Loenen en haar soontje ten eenre en den comparant met zijn twee susters ter anderen sijde, gemeen en onverdeelt sijn ende voorts denselven Dirk Hollander in qualiteyt voor te roepen, noodzaken en verpligten tot het delen en scheyden van die Effecten, naar Regt behoren".

Op 23-04-1778 (akte 231 bij notaris A. Goudoever te Utrecht) verhuurt Symen van Caspel aan Dirk de Hollander, de helft van een huysmanswoninge, bergh en schuur en ca.26 mergen 230 roeden weyland gelegen in 't Geyn, in de Broeksylderpolder, onder Abcoude Proostdye geregt. De andere helft had Dirk al onder beheer, omdat zijn vrouw Ariaantje Loenen en haar voorzoon Pieter Gerritsen van Caspel deze in 1771 geërfd hadden van Geertje Jacobs Bos.
In 1778 blijkt Dirk Hollander dan de hele woning te bewonen, en in huur te hebben.
Symen van Caspel, de broer van Gerrit van Caspel, was vruchtgebruiker van de andere helft van het onroerend goed, dat verworven was via zijn overleden echtegnote Annetje Gysberts vant Endt. Annetje Gijsberts was de zus van Hendrikje Gijsberts van ’t End, de eerste echtgenote van Gerrit van Caspel.
De huur is voor de duur van één jaar; de huursom bedraagt fl250,-; op 5 apr 1779 wordt de huur met nog een jaar verlengd (akte 255 bij notaris A. Goudoever te Utrecht)

Op 23-04-1778 (akte 230 bij notaris A. Goudoever te Utrecht) sluiten Symen van Caspel en Dirk de Hollander, die ieder als hierboven beschreven, voor de helft beheerder/vruchtgebruiker waren van het Huys genaamd het Hennetje, een huurcontract met Pieter Oostwaart. Pieter huurt "het Hennetje", dat hij al eerder in huur had, voor de duur van één jaar, voor de som van 66 gulden.
Het Hennetje stond in 't Geyn, onder Abcoude Proostdye geregt.
Op 5 apr 1779 wordt de huur onder gelijke voorwaarden met nog een jaar verlengd (akte 257 bij notaris A. Goudoever te Utrecht).

Eveneens op 23-04-1778 (akte 229 bij notaris A. Goudoever te Utrecht) verhuren Symen van Caspel en Dirk de Hollander, ieder voor de helft, aan Antoni van Nydeeken, voor de duur van één jaar, "seekere Huysinge en Herberge, Kolfbaan en verdere opstal mitsgaders het tuyntje daarbij behorende, genaamd Het Haantje, staande ende gelegen in 't Geyn onder Abcoude Proosdye geregt.
De herberg werd verhuurd, compleet met een geschilderde toonbank, een geschilderd "Rook schut", enige planten in de "Schoorstede", etc. Antoni, die het pand al eerder in huur had, betaalde een huurprijs van 103 gulden.
De huur wordt één jaar later op 5 apr 1779 onder gelijke condities met nog één jaar verlengd. (akte 256 bij notaris A. Goudoever te Utrecht).

Ondertrouwd ‎12 dec 1767 Weesp.
Gehuwd ‎3 jan 1768 Voorburg, leeftijd ongeveer 33 jaar Volgens de ondertrouw akte gedateerd 12-12-1767 te Weesp, was Dirck Jonge Man van Wassenaar, en Adriana weduwe uit Weesperkarspel; beiden woonden te Weesperkarspel. Impost te Weesperkarspel: Bruidegom ƒ 6, Bruid ƒ 6,00.
Gerrit Wijdmans te Voorburg verklaart dat Dirk, ofschoon rooms gedoopt, al 7 jaar de geref kerk te Voorburg frequenteert.
Zowel Dirck als Adriana ondertekenen de akte met een kruisje, en konden beiden dus niet schrijven.

In de huwelijks afkondigings-akte te Voorburg ("1e gebod") gedateerd 20 dec 1767 staat dat Dirk woonachtig is in Weesperkarspel, "laatst gewoond hebbende alhier". Blijkbaar woonde Dirck eerder in Voorburg.
Er wordt op deze akte ook nog ook vermeld dat op 3 januari 1768 attestatie is gegeven, en tevens alhier getrouwd is op 3 januari.

Dirk en Ariaantje worden als lidmaten (van de hervomde kerk) genoteerd te Abcoude in 1772. Bij Dirk wordt vermeld in 't Gein'.
(22 jaar gehuwd) met:

womanAdriana "Ariaantje" Loenen‏, leeftijd bij huwelijk ongeveer 28 jaar, dochter van Ellert Willemszn "Eldert" Loenen en Trijntje Ariesdr de Boer‏.
Geboren Ouderkerk Ariaantje werd vernoemd naar haar grootmoeder van moeders kant: Ariaantje Cornelis Vogel., gedoopt ‎12 apr 1739 Abcoude, overleden ‎1 dec 1811 Abcoude Ariaantje werd begraven in de N.H.-kerk van Abcoude "op het choor" in een eigen graf: "Hier zijn begraven Ariaantje Loenen/weduwe/Dirk Hollander/eertijts weduwe/Gerrit van Kaspel/en haar zoon/Pieter van Kaspel/Gerritszoon/uit haar eerste huwelijk verwekt."
.
‎, leeftijd ongeveer 72 jaar, begraven ‎7 dec 1811 Abcoude
1e huwelijk met: Gerrit van Caspel, ‎2e huwelijk met: Dirck de Hollander
Ariaantje zal als meisje van 17, 18 jaar waarschijnlijk op Bijlmerlust gewoond hebben.
Vader Eldert hielp zijn kinderen regelmatig met geld. Ariaantje ‘kreeg’ via hypotheekakten of onderhandse leningen in totaal fl 6.100,00 van haar vader.

Moeder Trijntje verdeelde in 1789 (hoogbejaard) haar bezittingen onder de kinderen; Ariaantje kreeg net als de andere kinderen fl 14.000,--!
Verder erft Ariaantje blijkens de erfdeling van haar vader Ellert op 13-03-1789, o.a nog 8 bunder, 51 roe land in de Gein en Gaasperpolder onder Ouder-Amstel, aan de Straatweg nabij Abcoude.
Op 4-02-1800 verkoopt haar zoon Pieter van Caspel zijn efdeel, bestaand uit 1/4 deel van de boerderij "door velen niet gedacht", het huis het Haantje, en het huis het Hennetjr, aan zijn moeder Ariaantje.
Op 17-8-1802, wordt zij volledig eigenaresse van de boerderij "van velen niet gedacht" blijkens de scheidingsakte te Abcoude voor Notaris Wilhelmus van Gulpen.

4 sept. 1790: Verkopen Roelof Oostwaard en zoon Jan de herberg ‘t Zwaentje aan Jan Pool, makelaar te Amsterdam, die het koopt voor rekening van Adriana Loenen, wed. van Dirk Hollander (1.600 gulden).
[Gaardersarchieven Weesperkarspel, nr. 86, inv. …]

17.8.1802 maakte Ariaantje haar testament op voor Notaris Wilhelmus van Gulpen te Abcoude.
Zij verklaarde "de Bezorging en Directie haarer Begraaffenisse mitsgaders de wijse op welken, geheel en al te demandeeren en over te laten aan haaren jongsten soon Eldert Hollander." Vervolgens "verklaarde zij te willen en te begeeren dat geduurenden de tijd van ses weeken na haar afsterven haaren Boedel (.....) geheel en al zal moeten blijven in dien Staat als dezelve op haar sterfdag gevonden zal worden mitsgaders dat haar Huishouden tot zoo lange zal moeten voortduuren op de bij haar gewoone wijse en de Kosten deswegens uit haaren Boedel betaald zullen moeten worden."

De twee enige erfgenamen zijn haar zoon Pieter van Caspel en Eldert Hollander.
Zoon Eldert kreeg als prelegaat, tot een waarde van fl 6.000,-- de boerderij "Van Veelen niet Gedagt", het huis genaamd "het Haantje", het huis genaamd "het Hennetje" en het huis genaamd "het Zwaantje". De rest moest gelijk tussen Pieter en Eldert verdeeld worden.

Bron: Rutger Loenen, Austerlitz.
Kinderen:
1.
man‎Eldert den Hollander‏‎
Gedoopt ‎11 sep 1768 Weesp (doopgetuige: Jannetje Loenen), overleden ‎7 dec 1856 Abcoude-Proostdij Eldert was ongetrouwd en had geen kinderen.
Zijn overlijden werd aangegeven op 9-12-1856 door Gerrit van Eck, 66jr, veehouder en Pieter Groenendaal, 36 jr, veehouder, beiden wonend te Weesperkarspel.
Eldert ligt begraven op de algemene begraafplaats te Abcoude.
‎, leeftijd ongeveer 88 jaar (overlijden aangifte: Gerrit van Eck, ‎9 dec 1856, Pieter Groenendaal), begraven ‎9 dec 1856 Abcoude. Beroep: Winkelier in 1812 volgens akte van scheiding en deling van moeder Ariaantje Loenen.

Deze persoon was getuige bij:
overlijden aangifte: Dirck de Hollander
24-10-1793, verkoopt Eldert Hollander, voor zijn moeder wed. Dirk Hollander, aan Arie Loenen: Bijlmerlust aan de Ringdijk voor 3.900 gulden. (Waarschijnlijk betreft het hier haar erfdeel in Bijlmerlust.)

.
28-12-1799 Wordt Eldert eigenaar van ¼ gedeelte van de boerderij "Van Veelen niet gedagt" in de Vinkenbuurt (br: WT)
In 1800 verhuurde hij een gedeelte van de boerderij "Van Veelen niet Gedagt".
.
13-04-1802 Woont hij in het Hennetje in de Vinkenbuurt en is winkelier. (br: WT)
13-07-1802 Verhuurt hij een huisje bij de Klapbrug in het dorp Abcoude. (br: WT)
.
17-08-1802, erfde hij bij prelegaat van zijn moeder, tot een waarde van fl 6.000,-- de boerderij "Van Veelen Niet gedagt", en tevens het huis genaamd "het Haantje", het huis genaamd "het Hennetje", en het huis genaamd "het Zwaantje", allen gelegen in de Vinkebuurt aan 't Gein onder Abcoude, op de grens met WeesperCarspel, in de Broekzijderpolder.
Tevens erfde hij van zijn moeder nog 8 bunder, 51 roe land in de Gein en Gaasperpolder onder Ouder-Amstel, nabij Abcoude.
.
Van zijn halfbroer Pieter van Kaspel kocht hij een kwart deel in de boerderij "Van Veelen niet Gedagt", en de woningen "Het Haantje" en "Het Hennetje".
Bron: Rutger Loenen, Austerlitz.
Voor de ligging zie: LINK
.
20-01-1819 Verkoopt Eldert twee huizen bij de Klapbrug in Abcoude. (br: WT)
29-06-1827 Leent Eldert fl 400,-- aan Gijsbert van Walbeek, broodbakker te Baambrugge. (Not 74-99/82)
28-08-1842 Is hij Assessor der gemeente Abcoude Proostdij en landeigenaar. br: WT)
10-02-1843 Verwerft door ruil vijf graven op de Algemene Begraafplaats te Abcoude ( Dl 44/102)
15-05-1846 Testament Notaris Huslij Viervant. (br: WT)
07-10-1849 Herbenoeming executeur testamentair. S. van Kempen. (br: WT)
30-07-1852 Aanvulling op testament Not 104/1400 (br: WT)
19-04-1855 Testament bij notaris Johannes Petrus van Vianen te Amsterdam.
.
Door Eldert, die ongehuwd was, werden in zijn testament van 19-04-1855, drie executeurs testamentair benoemd, namelijk:
- Hermanus de Wildt, melkslijter, wonend te Amsterdam
- Gerrit van Eck, landbouwer, wonend onder Weespercarspel
- Christiaan Sorber, grondeigenaar, wonend op Demararij onder de gemeente Weespercarspel.
In zijn testament , werden als enige en algemene erfgenamen genoemd de zeven kinderen van Aaltje van Caspel, de dochter van zijn halfbroer Pieter van Caspel.
Zij was gehuwd met Thomas Groenendaal, en hun kinderen, erfgenamen van Eldert Hollander: Pieter, Trijntje, Gerrit, Emmetje, Tijmen, Alida en Thomas Groenendaal.
Eldert Hollander was eerder voogd over Aaltje van Caspel, die vóór haar huwelijk bij hem inwoonde.
.
Zijn vermogen bij overlijden bleek ca 37.100 gulden te bedragen, in contanten, effecten, en opbrengsten uit de verkoop van goederen zoals:
- fl 1.508, opbrengst, na aftrek van kosten, uit de openbare verkoop op 27-01-1857 in het sterfhuis van Eldert aan 't Gein.van:
. . "Eenige meubilaire en andere roerende goederen...." : totaal 486 kavels.
- fl 7.340, - uit de openbare verkoop op 04-03-1857 van roerende goederen; (huizen en 3 kampen land)
- fl 25.435,- in obligaties, certificaten, rentes en persoonlijke leningen;
. . waaronder leningen aan de erven van Simom Brouwer ten bedrage van ca. fl 12.500, -
- fl 1.250,- aan pacht tegoeden.
- fl 1.567, - contant geld.

Na aftrek van lasten, schulden, legaten en kosten, bleef voor elk van de zeven erfgenamen een bedrag van fl 3.385,-
.
Er werden tevens een flink aantal legaten geschonken; de belangrijkste zijnde:
= De boerenhofstede "van velen niet gedacht" met 16 kampen land (18 bunder, 49 roe), werd gelegateerd aan de minderjarige
. Anthonie en Teuntje de Wildt, terwijl hun vader en voogd Hermanus de Wildt, levenslang het vruchtgebruik kreeg uit deze boerderij.
. De eigenaars van deze boerenhofstede werden ten alle tijden onvervreemdbaar verplicht om een som van fl 50, - per jaar te betalen aan
. de Gereformeerde kerk Abcoude, voor het onderhoud van Elderts graf op de burgelijke begraafplaats aldaar.
. De eigenaren van dezelfde boerderij kregen tevens het recht en de plicht om toe te zien op het onderhoud van Elderts graf.
= 8 bunder, 51 roe weiland aan Joost, Pieter, Gerrit, Neeltje, Haasje en Willemijntje Brouwer, kinderen van wijlen Simon Brouwer.
. het land was gelegen onder Ouder-Amstel in de Gein en Gaasperpolder, nabij Abcoude aan de Straatweg.
= Een rentegevend kapitaal van fl 5300,- voor de uitbetaling van:
. een uitkering nan fl 2,50/week voor haar verdere leven aan de dienstmeid Aaltje Kruiff, die bij zijn overlijden aanwezig was.
. een uitkering van fl 1,50/week voor zijn verdere leven aan de knecht Hermanus Pos, die ten tijde van zijn overlijden in dienst was.
= Aan de arme huisgezinnen van Abcoude en een aantal met name genoemde personen werd totaal fl 1.650 gelegateerd.
= Een som van fl 450,- ; 1/3 daarvan voor ieder van de executeurs testamentair.
= Legaten van elk fl 100, - aan Jan van Dam en Gerrit vd Sluis werden niet uitgekeerd wegens vooroverlijden van beiden personen.
.
Eldert was samen met Hermanus de Wildt voogd van Teuntje Hendriksdr. Wessel, ca. 1835 geboren te Baambrugge, dochter van Hendrik Daniël Wessel & Hendrika de Jong. In 1852 trouwt zij met Aalbert Aalbertszn van der Vliet, veehouder, geb. ca 1829 te Loenersloot.

2.
woman‎Trijntje de Hollander‏‎
Gedoopt ‎4 feb 1776 Abcoude (doopgetuige: Barend Post), begraven ‎23 sep 1786 Abcoude Kosten begrafenis: 5 gulden en 4 stuivers (inclusief 2 gulden voor het luiden).


Voor meer informatie neem contact op met Leo den Hollander