Web Site   

man‎Arij den Hollander‏‎
Gedoopt ‎21 jun 1727 Wassenaar (doopgetuige: Gerrit Jansz "Gerrit" van Wouw, Willemina "Willemijntje / Guihelma" Verhoeven)
Overleden ‎27 dec 1804 Wassenaar
[tekst]
het overlijden van Arij werd aangegeven door zoon Jan, de begafeniskosten bedroegen 3 gulden.
‎, leeftijd ongeveer 77 jaar (overlijden aangifte: Johannes "Jan" den Hollander)
Begraven ‎30 dec 1804 Wassenaar
Beroep: Veehouder
[tekst]
waarschijnlijk ook bouwboer (gemengd bedrijf) of tuinder vanwege aankoop teelland.


Deze persoon was getuige bij:
doopgetuige: Joanna (Johanna) "Anna" Hollander, Anna (Johanna) Hermansdr "Antje" Hollander, Hendrik Hermansz "Hendrik" den Hollander, Arij Arienszn Santvliet, Dirkje Ariensdr Santvliet.
overlijden aangifte: Anna Gertrudis "Annetje" Verhoeven, Agie Pieters "Agatha" Santvliet, Petrus den Hollander
[Tekst]
In 1756 wordt Arij den Hollander genoemd als de eigenaar van het Huis nr 305, aan den Deijl van zijn vader Hendrik Hollander.
[ ref. Legger van de Verpondinge over de Huijsen in Wassenaer en Zuijdwijk 1734 - 1786]

Ary den Hollander wordt in 1769 vermeld in Wassenaar op een inventarisatie aangaande veepest.
Hij had aanvankelijk 9 runderbeesten. Uiteindelijk overlijden er 8 wordt, en wordt er maar 1 beter.
Een samenvatting, zoals die staat in de ‘Generale lijste of Legger der Besmette Stallen, Zieke, Gestorven, en Gebeterde Runderbeesten sedert 12 Apriln 1769’ (toeg.nr. 536b folio 6). (bron RH).
Ary was daarmee een middel-grote boer; Grote boeren hadden wel 45 beesten, kleine boeren een paar.
.
Op 29-02-1772 gingen Arij en Aagje Santvliet een lening aan van f 120,-- (bron: RvS).
.
Op 29-02-1772 worden Arij en Agatha genoemd op de inventaris lijst van de failliete boedel van Mr. Pieter Pielat, ontvanger en rentmeester van den Hove van Holland. Arij en Agatha zouden een som van 31 gulden/10 stuivers tegoed hebben, wegens "een Handschrift door A. Hollander en zijn vrouw Aagje Santvliet, den 25 Meij 1766"
Het is niet duidelijk waarom Arij en Aagje een dergelijk verzoekschrift? ingediend hadden.
.
Op 29 april 1790 compareert Arij voor de Schout (en Baljuw Adriaan van der Does) en Schepenen (Bart Langevelt en Jan Nel) van Wassenaar.
Tevens verschijnt daar dan Dirk Jasz Haastert, die mede namens de erfgenamen in de boedel van zijn overleden vrouw Apolonia Leendertsdr van Haestert, 188 roeden teelland in het Kortendorp onder Wassenaar verkoopt aan Arij den Hollander voor de som van 200 gulden contant betaald.
Apolonia Leendertsdr van Haestert was eerder weduwe en boedelhoudster van Jacob Philipszoon van der Salm. Hun kinderen en echtgenoten waren dus mede eigenaar van het teelland te weten:
- Jacobus van der Lely gehuwd met Marijtje Jacobsdr de oudere van der Salm
- Leendert Jacobsz van der Salm
- Pieter van der Kley gehuwd met Apolonia van der Salm.
- Ary van der Salm gehuwd met Marijtje Jacobsdr de jongere van der Salm, wonend te Voorhout.
.
De belendingen van het teelland waren als volgt:
Noord Oost: Huig van der Salm
Zuid Oost Cornelis Bijersbergen
Zuid West: de koper zelf; Arij had dus al eerder land verworven aldaar.
Noord West: het buurpad.
.
Op 25 okt 1801 maakt Arij zijn testament op waarin hij zijn huis aan Den Deijl, 3 hond teelland bij het Kortendorp, en zijn inboedel, toewijst aan zijn zoon Jan.
E.e.a. wordt dan gewaardeer op fl 320,-.

Gehuwd ‎16 jan 1763 Wassenaar, leeftijd ongeveer 35 jaar
[tekst]
Arij JM en Aegje JD waren beiden geboren en woonachtig te Wassenaar.
(huwelijksgetuige: Jan van Gijbelant, Pieter Oudshoorn)
Gehuwd (religieus) ‎16 jan 1763 Wassenaar (29 jaar gehuwd) met:

womanAgie Pieters "Agatha" Santvliet‏, leeftijd bij huwelijk ongeveer 32 jaar
Gedoopt ‎30 nov 1730 Wassenaar
[tekst]
RK doopgetuigen: Cnelis en Catie Aris.

Overleden ‎24 mei 1792 Wassenaar
[tekst]
Het overlijden van Aagje werd aangegeven door haar man; de begafenis kosten bedroegen 3 gulden.
Aan de kerk van Wassenaar werd op 29-05 door Arij het "Regt van de Dood kleede" betaald: 1 gulden, 6 stuivers.
.
‎, leeftijd ongeveer 61 jaar (overlijden aangifte: ‎24 mei 1792, Arij den Hollander)
Begraven ‎29 mei 1792 Wassenaar

Deze persoon was getuige bij:
doopgetuige: Ariaentje (Adriana) Ariesdr Santvliet (Keijser), Hendrik Hermansz "Hendrik" den Hollander
[Tekst]
Op 30 mei 1764 verschijnen Ariaentje van Swet, weduwe en boedelhoudster van Pieter Arisz Santvliet, Arij Pietersz Santvliet en Arij den Hollander, de echtgenoot van Aegje Pietersdr Santvliet, bij Joan van Gijbelant, de Baljuw en Schout van Wassenaar.
Arij Santvliet en Arij den Hollander vertegenwoordigen tevens Dirk Pietersz Santvliet; Arij, Aegje en Dirk waren de enig nagelaten kinderen van Pieter Arisz Santvliet.
Ariaentje van Swet, Arij Santvliet en Arij den Hollander verklaarden een huis en erf gelegen te Wassenaar in de Zuijdstraat "gelegen op 't Sloot" vrij en onbelast verkocht te hebben aan Christoffel Janszn Eering voor de som van 80 gulden, contant geld.
Belendingen van het pand waren:
Noord Oost: "de Straat"
Zuid Oost : Balten van Remmen
Zuid West en Noord West: Steven van Breijen.

Kinderen:

1.
manHendrik "Heijn" den Hollander‏
Gedoopt ‎3 okt 1763 Wassenaar (doopgetuige: Maria Pietersdr "Marijtje" van der Voort, Hermanus Hendrikszn "Manus" de Hollander)
Overleden ‎20 mrt 1839 Wassenaar
[tekst]
Zijn overlijden werd aangegeven door zijn zoon Adrianus den Hollander, 42jr, en door Jacobus van der Kleij, 42jr, gebuur, beiden bouwlieden, wonend te Wassenaar.
‎, leeftijd ongeveer 75 jaar (overlijden aangifte: Arie den Hollander)
Beroepen: Bouwman, Tapper (‎± 1782)
[tekst]
In 1782 worden er opnieuw admissien voor neeringdoenden uitgegeven (toeg.nr. 524). Hendrik Arisz den Hollander "Flessiaan" komt daarin voor, wonend aan de Heereweg onder Maaldrift.
, Koopman (‎± 1810)
[tekst]
Volgens het Registers van Patenten over de jaren 1810-1811 staat Hendrik vermeld met Patent nr. 166 onder: "kooplieden in veldvrugten en levend vee" (afd.2, art. 31; bijdrage fl. 1,10 )


Deze persoon was getuige bij:
doopgetuige: Agatha "Aagje" den Hollander, Cors "Korstiaan" Meester, Johannes Janszn Obdam.
overlijden aangifte: Agatha "Agie" den Hollander
[Tekst]
Hendrik koopt op 18 december 1797 van Jan Volkering in Wassenaar voor 500 gulden een "Huijs, Erve, en omtrent 80 Roeden Land staande en gelegen onder Wassenaar aan de Heereweg...." Op het huis rust een schuld van 300 gulden. Het huis wordt op 15 mei 1798 getransporteerd.
Waarschijnlijk betrof het het huis aan de Straatweg in Wassenaar nabij de Maaldrift, waar later Het Leydsche Tolhuis (in) werd gevestigd. (kadastraal percelen 541 t/m 545; Wassenaar sectie C, 2e blad, Stevenshofpolder).
N.B. Jan Volkering trouwde in 1806 met Willemijntje Zandbergen uit Katwijk a/d Rijn, dochter van dr van Pancras Zandbergen en Marijtje Reinierre Pepels.


.
Na het overlijden van zijn ouders verkopen Hendrik en zijn broer Pieter volgens akte op 05-02-1805 hun erfdeel in het onroerend goed aan broer Jan, voor de som van fl 475,-. Het betreft een Huis aan den Deijl, 3 hond teelland bij Kortendorp en nog 2 hond, 40 roe teelland eveneens bij Kortendorp. (Kortendorp lag in Wassenaar waar nu de Ammontjeslaan - Maaldrift is.)
(Het huis Aan den Deijl werd in 1815 door Jan Opdam, weduwnaar van Keetje Wassenaar, eerder echtgenote van Jan den Hollander (overleden), verkocht voor fl 425,- aan Jan Korel.)
.
Eveneens op 5 febr 1805 koopt Hendik den Hollander van Leendert - en Maria Raaphorst, weduwe van Pieter Vijverberg, (de enige nagelaten kinderen en erfgenamen van wijlen Apolonia Leendertsdr van Haastert wedu van Leendert Raaphorst), een Huijsmanswooning, Hooijbarg en verder Getimmerte aan 't Amenlaantje of Kortendorp met Weij, Hooij en Teellanden met Custingbrief groot een duizend drie honderd guldens" op naam van de verkopers. De Huismanswoning heeft dan nr. 166.; het weij, hooij en teelland is groot, 2 morgen, 5 hond, en 40 roe ( W3 Bon 29); belend als volgt:
NO het Amenlaantje of Kortendorp
ZO wed. van Jacobus van der Klaauw
ZW Pieter van der Kleij
NW de Kortewatering
Deze woning en hooijberg zijn de voorloper van huidige boerderij van den Hollander aan het Ammonslaantje in Wassenaar
.
Op dezelfde dag verkoopt Hendrik zijn huijs en erve met 80 roeden land aan de Heereweg aan Jacobus van der Peet "voor vijf honderd guldens met Custingbrief van drie honderd guldens en tweehonderd guldens contant". Dit huis kocht hij op 15-05-1798 van Jan Volkering voor hetzelfde bedrag.
.
Hendrik, kocht op 28-03-1806 1-morgen, 1-hond en 30-roeden teeland van Johannes Nell in de Stevenshofpolder te Wassenaar. De aankoop werd gefinancieerd met een Lening van Louwrens Beijnen tbv fl 350,-
(het areaal is na 1813 gelijk aan 1 bund, 3 roe, 5 el, en betrof kadastrale percelen 570 en 571; Wassenaar sectie C, 2e blad, Stevenshofpolder, gelegen aan de Molensloot, op de grens met Voorschoten).
.
Op 26-05-1815 worden de teellanden in Kortendorp verkocht aan Arij Vijverberg voor fl 260,--, maar op dezelfde dag koopt Hendrik den Hollander deze teellanden weer van Arij Vijverberg voor fl 260,--.
Tevens wordt de hypotheekakte van fl 440,-- geroyeerd, die uitgegeven was op 08-12-1808 door de weeskamers te Wassenaar, op naam van Cornelia (Keetje) Wassenaar, weduwe van Jan den Hollander, betreffende het Huys en Erve aan den Deyl onder Wassenaar en 5 Hond 40 Roeden teelland.
Toen Keetje Wassenaar in 1813 overleed nam Hendrik deze hypotheekbrief over als voogd over de kinderen van zijn broer Jan en Keetje Wassenaar.
.
In akte 31 (26 mei 1815) verleden ten overstaan van de heer Vrederechter van Canton den Hage, getekend door Hendrik den Hollander (zwager van Keetje Wassenaar overleden op 04-10-1813 ) verklaart Hendrik dat er op 4-10-1813 in een familieraad besloten was dat hij voogd werd van de drie minderjarige kinderen van Jan den Hollander en Keetje Wassenaar en verklaart hij: "Uit de weesmannen van Wassenaar en Zuydwijk te hebben ontvangen en overgenomen deze hypotheekbrief groot in kapitaal 440,- gulden, welke hypotheekbrief voort spruitende ter zake van het aandeel of de erfportie der gemelde drie minderjarige kinderen competerende in de boedel door wijlen harer vader Johannes den Hollander en wijlen harer moeder Cornelia Wassenaar" .
De drie minderjarige kinderen waren Aagje Leendert en Arendje den Hollander
(N.B. Competeren: behoren, aangaan, schuldig zijn, toebehoren)

++++++++++++++++++++++++
Hendrik was geregistreerd in het "Registre Civique" (kiesgerechtigden) in 1811 te Wassenaar.
In 1829 waren Lambertus van der Plas, 18jr geb Wassenaar, en Bart van der Spek, 22jr geb Wassenaar, bouwmansknecht bij Hendrik.

Gebeurtenis Weerbare man (‎19 nov 1784)

2.
man‎Petrus den Hollander‏‎
Gedoopt ‎4 okt 1767 Wassenaar (doopgetuige: Anna "Antje" Rietbroeck, Dirck Pietersz "Dirk" Santvliet)
Overleden ‎30 nov 1773 Wassenaar‎, leeftijd ongeveer 6 jaar (overlijden aangifte: Arij den Hollander)

3.
manJohannes "Jan" den Hollander‏
Gedoopt ‎28 feb 1770 Wassenaar (doopgetuige: Maria "Marijtje" de Hollander, Hermanus Hendrikszn "Manus" de Hollander)
Overleden ‎21 dec 1805 Wassenaar‎, leeftijd ongeveer 35 jaar

Deze persoon was getuige bij:
doopgetuige: Agatha "Agie" den Hollander, Cornelia den Hollander.
overlijden aangifte: Arij den Hollander
[Tekst]
Na het overlijden van zijn ouders verkopen Hendrik en zijn broer Pieter volgens akte op 05-02-1805 hun erfdeel in het onroerend goed aan broer Jan, voor de som van fl 475,-.
Het betreft een Huis aan den Deijl, 3 hond teelland bij Kortendorp en 2 hond, 40 roe teelland eveneens bij Kortendorp. (Kortendorp lag in Wassenaar waar nu de Ammontjeslaan Maaldrift is.)

Volgens een akte van 26-05-1815 deelt Jan Opdam, de tweede echgenoot van Keetje Wassenaar, de nalatenschap van de dan overleden Keetje, met de 3 minderjarige kinderen van Jan den Hollander en Keetje en met zijn zoon Jan Opdam uit zijn eigen huwelijk met Keetje.
Het Huijs aan den Deijl wordt dan verkocht voor vier honderd vijf en twintig gulden aan Jan Korel.
De teellanden in Kortendorp worden verkocht aan Arij Vijverberg voor twee honderd zestig gulden, maar op dezelfde dag koopt Hendrik den Hollander deze teellanden weer van Arij Vijverberg voor twee honderd zestig gulden .
Verder is er in de boedel een hypotheekacte, uitgegeven door de weeskamers gedateerd 08-12-1808 te Wassenaar, op naam van Cornelia (Keetje) Wassenaar, weduwe van Jan den Hollander, met 3 minderjarige kinderen. Onderpand is het Huys en Erve aan den Deyl onder Wassenaar en 5 Hond 40 Roeden teelland.
Toen Keetje Wassenaar overleed nam Hendrik den Hollander deze hypotheekbrief over; Hendrik was voogd over de kinderen van zijn broer Jan.
Volgens akte van 26-05-1815 wordt deze hypotheek geroyeerd.

In akte 31 (26 mei 1815) verleden ten overstaan van de heer Vrederechter van Canton den Hage, getekend door Hendrik den Hollander (zwager van Keetje Wassenaar overleden op 04-10-1813 ) verklaart Hendrik dat er op 4-10-1813 in een familieraad besloten was dat hij voogd werd van de drie minderjarige kinderen van Jan den Hollander en Keetje Wassenaar en verklaart hij: "Uit de weesmannen van Wassenaar en Zuydwijk te hebben ontvangen en overgenomen deze hypotheekbrief groot in kapitaal 440,- gulden, welke hypotheekbrief voort spruitende ter zake van het aandeel of de erfportie der gemelde drie minderjarige kinderen competerende in de boedel door wijlen harer vader Johannes den Hollander en wijlen harer moeder Cornelia Wassenaar" .
De drie minderjarige kinderen waren Aagje Leendert en Arendje den Hollander
(N.B. Competeren: behooren, aangaan, schuldig zijn, toebehooren)
.

4.
manPetrus "Pieter" den Hollander‏
Gedoopt ‎7 mei 1776 Wassenaar (doopgetuige: Arij Pietersz Santvliet, Cornelia Pietersdr van der Meulen (Vermeule))
Overleden ‎27 sep 1832 Veur‎, leeftijd ongeveer 56 jaar
Beroep: arbeider, landbouwer
[tekst]
in 1811 resp 1813


Deze persoon was getuige bij:
doopgetuige: Arie den Hollander, Leendert "Leen" den Hollander, Pieter den Hollander, Petronella den Hollander
[Tekst]
Pieter was geregistreerd in het "Registre Civique" (kiesgerechtigden) in 1811, en bij de "Garde National" in 1813 te Wassenaar.
Hij pacht vanaf 1829 de Boerderij "Op den Heuvel" gelegen in Veur, aan de Dobbewatering; na zijn overlijden in 1832 blijft zijn weduwe Pieternel van Haasteren tot 1839 op de boerderij wonen. (bron: RvS)
In Leideschendam is de Heuvelweg (aangelegd in 1964) in de wijk De Heuvel), vernoemd naar de voormalige bouwmanswoning (boerderij) ‘Op den Heuvel’ die lag aan de Dobbewatering. Eind 16e eeuw wordt er al melding gemaakt van bouwmansactiviteiten op deze, op een donk (hogere plek) gelegen, boerderij, temidden van een venige omgeving. Bron: http://www.leidschendam-voorburg.nl.


Voor meer informatie neem contact op met Leo den Hollander: E-mail: lgdh@vitelcom.nl